Bán Kết Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam 11/3/2012, Vietnam's Got Talent bán kết 11/3/2012
Bán Kết Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam 11/3/2012, Vietnam's Got Talent bán kết 11/3/2012, Tập 11, Video Clip "full"

Bán kết tìm kiếm tài năng 1 - 4/3/2012
Bán kết tìm kiếm tài năng 3 - 18/3/2012 
Bán kết tìm kiếm tài năng 4 - 25/3/2012 
Bán kết tìm kiếm tài năng 5 - 1/4/2012  
Bán kết tìm kiếm tài năng 6 - 8/4/2012 
 
Top